Ma trận LED phức tạp Picbasic

Dịch vụ ma trận LED phức hợp PicBasic này được thiết lập bởi [Olivier de Broqueville] để lái một ma trận của đèn LED. Sử dụng một số bóng bán dẫn rẻ tiền, đèn LED màu đỏ điển hình, cũng như PIC16F628, anh ta có thể lái ma trận LED …

Continue reading

Hack Myvu

[ConguDrum] chia sẻ với chúng tôi trải nghiệm hack myvu của mình. Màn hình cá nhân MYVU có vẻ như là một nền tảng tuyệt vời để phát triển một số kính bảo hộ màn hình 3D tốt, nó tương đối ít cũng như có màn hình cho mọi mắt. …

Continue reading