Wii Managed Segway Style NXT BOT

Khi [Epokh] được gửi trong Wii đã quản lý BOT này, chúng tôi lưu ý một công bố một vài tháng nữa, nơi ai đó đã tạo ra một bot cân bằng, tuy nhiên đã không hoàn thành mã Wii. Chà, [Epokh] sẽ hiển thị chính xác cách thực hiện …

Continue reading