Ma trận LED phức tạp Picbasic

Dịch vụ ma trận LED phức hợp PicBasic này được thiết lập bởi [Olivier de Broqueville] để lái một ma trận của đèn LED. Sử dụng một số bóng bán dẫn rẻ tiền, đèn LED màu đỏ điển hình, cũng như PIC16F628, anh ta có thể lái ma trận LED 6 × 6. Công việc này được ghi nhận rất tốt cũng như bất cứ điều gì được cung cấp bao gồm: bố trí thẻ mạch, sơ đồ, nguồn picbasic, chương trình giao diện máy tính VB, cũng như danh sách bộ phận.

Leave a Reply

Your email address will not be published.