Wii Managed Segway Style NXT BOT

Khi [Epokh] được gửi trong Wii đã quản lý BOT này, chúng tôi lưu ý một công bố một vài tháng nữa, nơi ai đó đã tạo ra một bot cân bằng, tuy nhiên đã không hoàn thành mã Wii. Chà, [Epokh] sẽ hiển thị chính xác cách thực hiện các điều khiển Wii với hệ thống LEGO NXT. Anh ấy đã phát hiện ra các liên kết đến tất cả các ứng dụng phần mềm mà bạn yêu cầu cũng như làm hỏng từng bước cấu hình. Gần đây anh ấy đã bận rộn, hãy hy vọng anh ấy giữ nó lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.