Mô phỏng chất lỏng được quản lý não

Đây là một bản demo video nữa của mô phỏng chất lỏng tương tác của [Eric] mà chúng tôi đã bảo hiểm trước đó. Nó được đặt cùng nhau cho hội thảo Bil cuối tuần trước. Lần này xung quanh anh ta đã buộc iPhone vào đầu anh ta (tuân thủ luật rảnh tay của California). Để làm cho mọi thứ thú vị, anh ta cũng đã thêm bộ truyền động xung thần kinh của OCZ để cung cấp đầu vào sóng não.

Leave a Reply

Your email address will not be published.