Nút Invader không gian

[Marcus] đã thấy dự án 64 pixel của [Alex] và đưa ra quyết định, nó có thể được thực hiện trong không gian thậm chí ít hơn. Hình dung trên là nút Invader không gian của anh ấy với Ma trận LED BICOLOR. Bảng điều khiển là tất cả SMD và Pucgyback trên Matrix. Atmega164P thúc đẩy 24 chân bằng các bóng bán dẫn. Ngoài hoạt hình, bảng cũng có thể thực hiện cảm biến LED. Đó là một dự án rất sáng tạo và [Marcus] có một số ghi chú về làm việc với các thành phần nhỏ như vậy. Bạn có thể thấy một video về nó bên dưới.

[Qua Make]

Leave a Reply

Your email address will not be published.