Xử lý 1.0

Xử lý, ngôn ngữ lập trình nguồn mở được tạo cho các nghệ sĩ và các loại sáng tạo khác, cuối cùng đã đi 1.0. Xử lý lấy cảm hứng từ nhiều sự tuôn dở về sự sáng tạo và vẻ đẹp, từ các bản cài đặt nghệ thuật tương tác đến các tác phẩm điêu khắc âm thanh. Cải tiến để xử lý bao gồm khử răng cưa OpenGL, menu công cụ mở rộng và thư viện XML được bao gồm theo mặc định. Bạn có thể đọc về các thay đổi hoặc xử lý tải xuống và bắt đầu chơi với chính mình.

[thông qua tạo chuyển động kỹ thuật số]

Leave a Reply

Your email address will not be published.