Theo dõi APR

Chúng tôi thực sự mong muốn chúng tôi có thêm một chút thông tin về việc xây dựng điều này, tuy nhiên [Jeff] đã thực hiện theo dõi APRS này một số năm trước. APRS, hoặc hệ thống báo cáo gói tự động là một hệ thống trong đó radios sóng ngắn đưa ra các gói dữ liệu nhỏ được tải lên cơ sở dữ liệu được cung cấp thông qua web. Điều cụ thể này là chuyển tiếp dữ liệu GPS để hộ gia đình anh ta có thể thấy chúng nằm ở đâu. Với điện thoại hiện tại, bạn có thể tin rằng điều này là cổ xưa, tuy nhiên anh ta lưu ý rằng anh ta đã lấy điều này với New Mexico cũng như có thể truyền thiết lập ngay cả khi có bảo hiểm điện thoại di động bằng không.

Leave a Reply

Your email address will not be published.