Arduino Ethernet Shield chính thức

Arduino vừa phát hành một lá chắn ethernet chính thức. Nó dựa trên cùng một chip Wiznet W5100 đã được sử dụng trong bảng Ethernet nhỏ mà chúng tôi đã bảo hiểm trước đó. W5100 xử lý ngăn xếp IP đầy đủ và có thể thực hiện TCP hoặc UDP với bốn ổ cắm đồng thời. Bảng có một chỉ báo nguồn cộng với sáu đèn LED để gỡ lỗi kết nối. Nó hoạt động với thư viện Ethernet thông thường. Nút RESET đặt lại lá chắn và Arduino. Bộ chuyển đổi SD hiện không được hỗ trợ bởi phần mềm Arduino.

Leave a Reply

Your email address will not be published.