Tiêu đề Breadboard Attiny

[Alex] đã thất vọng vì lượng thời gian cần thiết để bắt đầu tạo mẫu với AVR Atiny. Để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, ông đã xây dựng các tiêu đề mang các chip 8 và 20 chân và cắm trực tiếp vào Breadboards. Các bảng bao gồm tiêu đề ISP 6pin, bộ cộng hưởng, điện trở kéo lên, thiết lập lại và chặn mũ. Phiên bản Atiny2313 cũng có tiêu đề kết nối nối tiếp. Đây là một nguyên mẫu, và anh ta quên định tuyến một trong những kết nối. Ông có kế hoạch có một lô bảng lớn sẵn sàng cho tháng tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.