Cây ăn chay: Làm vườn robot

Hệ thống màn hình nghệ thuật này được sản xuất bởi [Peter Sand]. Nó được gọi là ăn nhịn ăn cũng như bao gồm một robot khổng lồ với các công cụ hoán đổi cho nhau cho các nhiệm vụ làm vườn khác nhau. Mặc dù hệ thống chủ yếu tự động, nó có thể được quản lý thông qua một miếng đệm trò chơi. Nó có một Arduino là bộ não của nó cũng như nó xuất hiện như anh ấy đã thực hiện một cấu hình hoàn toàn tùy chỉnh để cung cấp năng lượng cho các mảnh có thể hoán đổi cho nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.